Regulamin portalu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Portal twojglos.pl (zwany dalej Portalem) udostępniany jest Użytkownikom przez firmę Firma Wydawnicza Michał Gawryołek (zwany dalej Wydawcą) z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 08-500 Ryki, wydawcę „Twój Głos Gazeta Powiatu Ryckiego” (dalej zwanego Czasopismem).
2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach Portalu działają dodatkowe usługi:
a) Katalog Firm
b) Ogłoszenia drobne
4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest podczas korzystania z Portalu lub Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

1. Portal – platforma internetowa udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Wydawcy i dostępna pod adresem http://www.twojglos.pl/ lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Wydawcy.
2. Czasopismo – tygodnik „Twój Głos Gazeta Powiatu Ryckiego” wydawany przez Wydawcę
3. Wydawca – Firma Wydawnicza Michał Gawryołek z siedzibą w Rykach, ul. Szkolna 1.
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu
5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, itp. w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
6. Treści Sponsorowane – w szczególności artykuły sponsorowane oraz reklamy.
7. Pośrednik Płatności Bankowych – Dotpay S.A. Wielicka 72, 30-552 Kraków
8. Pośrednik Płatności SMS – Dotpay S.A. Wielicka 72, 30-552 Kraków
9. Pośrednik Płatności Konkursowych – Build Media Creation (BMC) z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, właściciel platformy http://qiwi.pl/
10. Zaufani Partnerzy – wszystkie podmioty, z którymi Wydawca posiada umowę dotyczącą publikacji Materiałów lub Treści Sponsorowanych m.in. Google (reklamy, statystyki), Facebook (widget)

§ 3 Zasady korzystania z Portalu

1. Do zawarcia pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem umowy o świadczeniu Usług w ramach Portalu dochodzi wraz z uzyskaniem dostępu do Portalu w przeglądarce, a do rozwiązania z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu.
2. W ramach Portalu Użytkownik może w szczególności:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na Portalu,
b) komentować Materiały udostępnione na Portalu,
c) korzystać z usługi Ogłoszenia Drobne,
d) dodać firmę do Katalogu Firm.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, w tym zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz netykietą, w szczególności do powstrzymywania się od:
a) zamieszczania treści wulgarnych, obrazoburczych lub obraźliwych,
b) zamieszczania treści popierających lub głoszących: dyskryminację płciową, etniczną, rasową, etc. lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści
c) zamieszczania treści pornograficznych lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści,
d) zamieszczania treści propagujących spożywanie nadmierne spożywanie alkoholu oraz niedozwolonych środków odurzający, w tym narkotyków, lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści
e) nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
f) wykonywania jakichkolwiek testów bezpieczeństwa Portalu bądź aktywnego działania w celu złamania zabezpieczeń Portalu
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie na Portalu, w szczególności komentarzy.
5. Niezgodne z Regulaminem komentarze dodane przez Użytkownika mogą zostać niedopuszczone przez Wydawcę do publikacji.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanego komentarza, w szczególności po stwierdzeniu niezgodności komentarza z Regulaminem bądź po pozytywnej rozpatrzeniu zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji.
7. Reklamacje należy składać w jednej z następujących form:
a) pisemnie listem poleconym na adres Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki
b) mailowo na adres: redakcja@twojglos.pl
8. Wraz z komentarzem Wydawca przechowuje na Portalu adres IP Użytkownika w momencie jego publikacji. Wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie.
9. Portal oraz Materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa. Prawa do utworów, znaków towarowych etc. przysługują Wydawcy bądź osobom trzecim na mocy odpowiednich umów. Poprzez korzystanie z Portalu i Materiałów, Użytkownicy nie nabywają praw, ani nie uzyskują licencji do tychże Materiałów.

§ 4 Katalog firm

1. Użytkownik dodając firmę do Katalogu Firm zgadza się na przetwarzanie podanych danych w celu prowadzenia bazy danych Katalogu Firm, a także celach pokrewnych, w tym związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz przesyłania informacji handlowych.
2. Użytkownik ma prawo do wglądu w dane zawarte w Katalogu Firm i zgłoszenia poprawek lub złożenia prośby o usunięcie firmy z Katalogu Firm.
3. Każde zgłoszenie firmy do Katalogu Firm jest sprawdzane i akceptowane przez Wydawcę.
4. Wszelkie zgłoszenia należy kierować do Wydawcy w postaci jednej z następujących form:
a) telefonicznie pod numerem – +48 81 865 61 55
b) mailowo pod adres – redakcja@twojglos.pl
c) listownie pod adres Wydawcy – ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki

§ 5 Ogłoszenia drobne

1. Użytkownik ma prawo dodać ogłoszenie drobne na Portalu i/lub w Czasopiśmie z poziomu strony na Portalu.
2. Publikacja ogłoszeń jest płatna. Aby ogłoszenie się ukazało należy dokonać płatności poprzez pośrednika płatności. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie.
3. Dodając ogłoszenie Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas dodawania ogłoszenia, w szczególności:
a) danych kontaktowych podanych w treści ogłoszenia
b) numeru telefonu w przypadku płatności smsem za ogłoszenie
c) adresu IP
d) danych do faktury
4. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas dodawania ogłoszenia są przetwarzane przez Wydawcę jedynie w celach niezbędnych do publikacji ogłoszenia i/lub wynikających w obowiązujących przepisów prawa.
5. Pośrednik Płatności Bankowych umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia różnymi kanałami, takimi jak: obsługa kart płatniczych, przelewy online, płatności gotówkowe, vouchery. Regulaminy poszczególnych kanałów płatności znajdują się na stronie www pośrednika pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
6. Pośrednik Płatności SMS umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia poprzez usługę Premium SMS. Regulamin płatności można znaleźć pod adresem: dotpay.pl
7. Ogłoszenia dodawane z poziomu strony na Portalu nie są publikowane do czasu ich opłacenia przez Użytkownika oraz akceptacji przez Wydawcę. Wydawca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo odrzucenia ogłoszenia i odmowy zwrotu kosztów ogłoszenia bez podania przyczyny w następujących przypadkach:
a) ogłoszenie nie zostało opłacone
b) treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z przepisami prawa polskiego i/lub przepisami Regulaminu
c) ogłoszenie oferuje produkty lecznice dostępne wyłącznie na receptę
d) treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności gdy narusza interes prawny osób trzecich, użytkowników Portalu bądź czytelnika Czasopisma
e) ogłoszenie dotyczy towarów lub usług ułatwiających popełnienie przestępstwa bądź pochodzących z przestępstwa
f) ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane podczas tego samego czasu publikacji, a dotyczy tego samego towaru lub usługi
9. Wydawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w publikację ogłoszenia w przypadku gdy:
a) kategoria ogłoszenia jest niezgodna z jego treścią
b) treść ogłoszenia zawiera rażące błędy ortograficzne lub stylistyczne
10. Użytkownik dodający ogłoszenie ponosi odpowiedzialność za treść ogłoszenia, w szczególności prawdziwość i rzetelność treści, zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwyczajami, normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami Regulaminu.
11. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia poprawek do treści ogłoszenia, jego emisji, a także do zlecenia jego usunięcia. Użytkownik jest świadom możliwej zmiany ceny ogłoszenia w przypadku zwiększenia czasu emisji ogłoszenia.
12. Każde zgłoszenie w sprawie ogłoszeń drobnych powinno zawierać treść ogłoszenia, imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz powód zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest sprawdzane i akceptowane przez Wydawcę. Decyzja Wydawcy jest ostateczna.
13. Wszelkie zgłoszenia należy kierować do Wydawcy w postaci jednej z następujących form:
a) telefonicznie pod numerem – +48 81 865 61 55
b) mailowo pod adres – redakcja@twojglos.pl
c) listownie pod adres Wydawcy – ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki
d) w przypadku wydłużenia czasu emisji, osobiście w siedzibie Wydawcy w Rykach, ul. Szkolna 1

§ 6 Konkursy i plebiscyty

1. O ile organizatorzy Konkursu lub Plebiscytu nie podadzą inaczej przez cały czas trwania Konkursu lub Plebiscytu obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie prezentowanym na Portalu.
3. Pośrednik Płatności Konkursowych umożliwia oddanie głosu w Konkursie lub Plebiscycie poprzez usługę Premium SMS. Regulamin płatności można znaleźć pod adresem: www.qiwi.pl
4. Uczestnicząc w Konkursie lub oddając głos w Plebiscycie Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach konkursowych, w szczególności:
a) numeru telefonu w przypadku głosowania smsem
b) adresu mailowego w przypadku głosowania mailem
c) imienia i nazwiska w przypadku głosowania przez Facebook
5. Podczas organizacji Konkursu lub Plebiscytu, Wydawca informuje w odpowiednich mediach o sposobie i warunkach głosowania. Głosy niespełniające warunków głosowania będą uznane za nieważne i mogą nie zostać policzone.

§ 7 Polityka cookies

1. Wydawca informuje, iż Portal wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Portalu.
2. Wydawca informuje, iż Portal może wykorzystywać pliki cookies Zaufanych Partnerów.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane bądź przechowywane dane osobowe. Ich zawartość nie pozwala na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
4. Poziom ochrony przed Cookies można ustawiać w przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także niekorzystnie wpływać na niektóre funkcje.

§ 8 Polityka prywatności danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Wydawcę. Wydawca przetwarza jedynie dane osobowe Użytkownika przekazane przez tego Użytkownika.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą tylko przez czas przewidziany prawem. W przypadku udzielenia zgody w każdym momencie może ona zostać wycofana.
4. Pozyskiwane dane, przez Portal lub przez Zaufanych Partnerów będą przetwarzane tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO, a więc gdy:
a) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
b) wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawcę lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
c) jest dobrowolna zgoda użytkownika.
5. Dane osobowe przekazane Wydawcy przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji określonych usług dostępnych na Portalu, w szczególności Katalogu Firm, Ogłoszeń drobnych, Konkursów i Plebiscytów.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane przez administratora Zaufanym Partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Dane osobowe będę przekazane jedynie w przypadku istniejących podstaw prawnych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Z uwagi na niektóre wymogi prawa lub czynniki techniczne (np. numer telefonu był przetworzony jednorazowo i nie został zapisy) żądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych Portalu może nie zostać spełnione.
9. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 7 należy kierować w jednej z następujących form:
a) telefonicznie pod numerem – +48 81 865 61 55
b) mailowo pod adres – redakcja@twojglos.pl
c) listownie pod adres Wydawcy – ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zgłoszenia Użytkowników będą sprawdzane i akceptowane przez Wydawcę.
2. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu jest prawo polskie.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.
4. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu mogą być rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby Wydawcy.