Regulamin

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS w Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki

UWAGA! Niniejszy Regulamin nie dotyczy ogłoszeń o usługach, promocji firm, sprzedaży komercyjnej

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
1.1 Wydawca – Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki;
1.2 Ogłoszeniodawca – podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie; Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia;
1.3 Integrator – podmiot firma Bild Presse z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żwirki 17 odpowiadający za obsługę techniczną;
1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS;
1.5 Regulamin – niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS;
1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści Ogłoszenia;
1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z Usługi;
1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na Numer SMS o następujących parametrach:
a) długość: ogłoszenie publikowane równolegle w gazetach: „Twój Głos – gazeta powiatu ryckiego” i „Twój Głos – gazeta powiatu garwolińskiego”, maksymalnie 160 znaków, cena 2,00 zł + VAT
b) napisana w języku polskim
c) format: sześcioznakowy lub siedmioznakowy kod (spacja) tekst Ogłoszenia;
1.9 Kod – jeden z kodów podawanych przez Wydawcę w Czasopiśmie: „Twój Głos – gazeta powiatu ryckiego” i „Twój Głos – gazeta powiatu garwolińskiego” umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem;
1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie Ogłoszeniodawców przez Organizatora Serwisu;
1.11 Organizator Serwisu – Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki.
1.12 Czasopismo – papierowe wydanie tygodników: „Twój Głos – gazeta powiatu ryckiego” i „Twój Głos – gazeta powiatu garwolińskiego”
2. Serwis działa od dnia 01.05.2014 do odwołania.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Serwisu.
4. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Zlecenia publikowane będą przez Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki zgodnie z kalendarzem wydawniczym.
6. Niniejszy Regulamin nie dotyczy ogłoszeń o usługach, promocji firm, sprzedaży komercyjnej. Ogłoszenia dotyczące usług, promocji firm, sprzedaży komercyjnej przyjmowane są w redakcji Czasopisma (koszt 7,00 zł + VAT) lub przez portal www.twojglos.pl oraz www.twojglos-garwolin.pl (regulamin dodawania ogłoszeń przez portal oraz cennik znajduje się w zakładce „ogłoszenia drobne”).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Czasopiśmie następuje poprzez wysłanie Wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na podany w Czasopiśmie Numer SMS.
3. Po otrzymaniu przez Wydawcę Wiadomości SMS, o treści zgodnej z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Ogłoszenia do publikacji.
4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez prefiks na podstawie wiadomości SMS, ich kody oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do określonego tytułu podany będzie na łamach Czasopisma lub w Internecie.
5. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawcę Ogłoszenie jest dwukrotnie publikowane poczynając od najbliższego możliwego terminu od daty otrzymania Wiadomości SMS.
6. W przypadku wysłania przez Ogłoszeniodawcę Wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację Ogłoszenia przez Wydawcę lub niezgodną z Regulaminem, Wydawca nie opublikuje ogłoszenia bez podania przyczyny. Opłata z tytułu przesłania SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w punkcie 1.8 podpunkt a.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Ogłoszeń w zakresie:
a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),
b) zgodności ich treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,
c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów oraz z linią programową czasopisma, w którym Ogłoszenie ma być opublikowane,
d) ich zgodności z ogólnymi zasadami publikacji ogłoszeń drobnych oraz regulaminem przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych, dostępnymi w Dziale Ogłoszeń Wydawcy.
8. Niepodanie przez Ogłoszeniodawcę w treści Ogłoszenia telefonu kontaktowego będzie równoznaczne z opublikowaniem numeru telefonu komórkowego, z którego wysłane zostało Ogłoszenie.
9. W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu, ma on prawo do niepublikowania Ogłoszenia. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieinformowania Ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez Ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach: gdy treść Ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu (biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza); gdy treść Ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności, gdy narusza interes prawny osób trzecich; gdy Ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa; gdy Ogłoszenie jest dwuznaczne; gdy Ogłoszenie będzie dotyczyło usług, promocji firm, czy sprzedaży komercyjnej.
10. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
11. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi,
b) nieprzekazanie Wydawcy SMS-u z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej,
c) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
d) korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawcy.
13.  Wydawca zastrzega sobie prawo do skrócenia Ogłoszenia do jednej oferty sprzedaży, kupna lub czynności, pierwszej w kolejności, w przypadku gdy Ogłoszeniodawca w jednym Ogłoszeniu poda więcej niż jedną ofertę. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieinformowania Ogłoszeniodawcy o skróceniu Ogłoszenia.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie na adres lub drogą mailową: Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki, e-mail: redakcja@twojglos.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty wysłania SMS-a.
3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu Czasopisma po dacie uwzględnienia reklamacji.
5. Decyzja Wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnodostępny w Dziale Ogłoszeń Wydawcy, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki oraz na stronach internetowych www.twojglos.pl i www.twojglos-garwolin.pl